hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/010664

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

OU-KE-OSZP1-KE/2014/010664-1

Ing. Steinerová

19.03.2014

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje realizovať odstraňovanie náletových drevín v zákonnom ochrannom pásme tranzitného plynovodu.

Žiadateľ: ALTA-PJ s.r.o.., Robotnícka 63, 905 01 Senica

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) (2. stupeň ochrany) § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) (3. stupeň ochrany) zákona o OPaK a na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce v zmysle § 14 ods. 1 písm. c) (3. stupeň ochrany) zákona o OPaK v k. ú. obcí Ardovo, Bohúňovo, Čoltovo, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica. Práce sú plánované do konca roka 2014.

Žiadosť doručená dňa: 12.03.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (steinerova.lucia@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci oddelenia