Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2013/00243

12.12.2013

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a d) a § 14 ods. 1 písm. c) a d) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce a na vykonávanie športovej činnosti – ľadolezectvo na území NP Slovenský raj v Zejmarskej rokline za účelom propagácie NP Slovenský raj a vyššie citovanej NPR.

Žiadateľ: Obec Smižany, Nám. M. Pajdušáka 50/1341, 053 11 Smižany

Žiadosť doručená dňa: 10.12.2013

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu basistova.zlatica@ke.vs.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.