hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2013/00103

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

OU-KE-OSZP1-KE/2013/00103-1

Ing. Steinerová/055-6001 180

18.10.2013

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje realizovať sanáciu svahu v k. ú. Silica a Ardovo, v dôsledku nedostatočného krytia ropovodu DN 500 a DN 700, spôsobeného eróziou pôdy v dôsledku dažďov.


Žiadateľ: BRICK-Tibor Žilka, 991 27, Kamenné Kosihy 123

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce v zmysle § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) a na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce v zmysle § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na území s 3. stupňom ochrany v zmysle zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 17.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (steinerova.lucia@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci oddelenia