Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2013/00067

08.10.2013

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na ošetrenie chráneného stromu Univerzitná sofora na Kostlivého v Košiciach ustanoveného v zákone o OPaK.

Žiadateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet žiadosti: Udelenie súhlasu v zmysle § 49 ods. 3 – odstránenie odumretých a suchých konárov, vyplnenie dutín expanznou penou a povrchové ošetrenie disperzným náterom.

Žiadosť doručená dňa: 04.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.kuzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.