Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-017/034857

08.08.2017

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: LUMIX – TRADE spol. s r. o., Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov

Predmet žiadosti: vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona o OPaK k projektovej dokumentácii „Napojenie RMS pri rybníku Podkova – riadená podvrtávka“.


Žiadosť doručená dňa: 08.08.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.