hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OPK/2013/478

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu ustanoveného v zákone o OPaK

na území s 1. stupňom ochrany, K.ú. Krásna, p.č. 133/5, 133/6, 133/7

Žiadateľ: DEBRIS TRADE, s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Udelenie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona zákona o OPaK na zasypávanie na území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany vmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o OPaK).

Žiadosť postúpená na tunajší úrad z OÚŽP Košice dňa: 01.02.2013

Oznámenie podľa § 82 ods.7 zákona o OPaK zverejnil už OÚŽP Košice dňa 11.12.2012. žiadne mimovládne organizácie sa do konania neprihlásili. Vydávanie súhlasu nebolo v kompetencii OÚŽP Košice.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.