hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OPK/2013/355

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o zmenu rozhodnutia KÚŽP Košice č.: 2009/00480 zo dňa 22.06.2009 vo veci vydania súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. o) zákona o OPaK na vypustenie rybníkov na rybárskej farme Hrhov, v okrese Rožňava:

Žiadateľ: Rybárstvo Zemplín s.r.o., Kostolné námestie 10, 071 01 Michalovce.

Predmet žiadosti: zmena termínu vypustenia rybníka Malé jazero v k. ú. Hrhov v termíne od 10. marca 2013. Predpokladaná doba opätovného napustenia je do 20. apríla 2013. Vypúš5tanie sa vykoná v súlade s Manipulačným poriadkom platným pre sústavu rybníkov Hrhov

Žiadosť doručená dňa: 22.01.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame do 7 dní od prevzatia upovedomenia zaslať oznámenie o účasti resp. neúčasti v konaní písomne alebo elektronicky na adresu steinerova.lucia@ke.ouzp.sk