hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Nová web stránka

 

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Stavba lesnej cesty Sereňa, v katastrálnom území obce Skároš.

Žiadateľ: Štefan Dobrovič, Potočná 1513/4, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k vydaniu územného rozhodnutia pre stavbu: Lesná cesta Sereňa na parcelách „C“ KN č. 711/2 a č. 711/3 vedených na liste vlastníctva č. 409 v katastrálnom území obce Skároš v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadosť doručená dňa: 25.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.