hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Nová web stránka

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub krovín rastúcich v lokalite Gagarinovo námestie.

 

Žiadateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 22 m2 krovitých porastov rastúcich na pozemku parc. č. 2559 v kat. úz. Jazero. Jedná sa o krovitý porast druhu  Juniperus sabina, ktorý rastú na pozemku  vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice – Nad Jazerom. Výrub sa navrhuje z dôvodu prerastania porastov a ich rozširovania sa do chodníka. Vzhľadom na výšku a hustotu porastu a umiestnenie lámp je znížená možnosť orientovania sa v priestore a pocit bezpečia.

 

Žiadosť doručená dňa: 29.12.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.