Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/026534-1

30.06.2015

 

Predmet žiadosti :

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o začatí správneho konania vo veci udelenia výnimky zo zákazov ustanovených v 2. a 3. stupni ochrany, na pohyb mimo turistického chodníka za účelom sporadických tréningových aktivít s počtom do 30 osôb v týchto lokalitách

- Ľadnica a horáreň Závozná v termíne 1.12.2015-31.11.2020
- medzi horárňou Závozná a vysielačom Vysoké bralo v termíne 1.12.2015-31.11.2020

V uvedených lokalitách nebudú vykonávané tréningové aktivity sústavne, bude sa jednať len o sporadické tréningy, ktorých konanie bude vždy dopredu hlásené na Správu NP Slovenský kras v Brzotíne.

Žiadateľ: ATU Košice- klub orientačného behu.

Žiadosť bola doručená tunajšiemu úradu: 29.06.2015.

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu zlatica.basistova@minv.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.