Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/015575

01.04.2015

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na ul.
Miškovecká 20.

Žiadateľ: Materská škola Miškovecká 20, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks drevín druhu Borovica s obvodom kmeňa 120 cm a 1 ks dreviny druhu Javor s obvodom kmeňa 180 cm, ktoré rastú na pozemku parc. č. 3693 v kat. úz. Južné mesto. Predmetné dreviny rastú na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice – Juh. Dôvodom výrubu u borovíc je skutočnosť, že sa vykláňajú z osi rastu nad budovu MŠ a hrozí ich pád a u Javora rastúceho pri vstupe do areálu MŠ, že pri silných vetroch praská.

Žiadosť doručená dňa: 17.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (Petronela.Sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.