hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/010843

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub dreviny rastúcej v blízkosti budovy MŠ Polianska 4 v Košiciach. 

 

 

Žiadateľ: Materská škola Polianska 4

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu  Javor mliečny s obvodom kmeňa 160 cm, ktorá rastie na pozemku parc. č. 7263 v kat. úz. Severné mesto. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že sa jedná o nevhodne vysadenú drevinu. Koruna značme zasahuje strechu objektu a rozprestiera sa priamo pod oknami tried a kancelárií. Spôsobuje zníženie hygienických parametrov v miestnostiach.

 

Žiadosť doručená dňa: 06.02.2015

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.