Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/008011

29.01.2015

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub dreviny rastúcej na ul. Bukoveckej v Košiciach

 

Žiadateľ: Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny rastúcej na ul. Bukovecká na pozemku parc. č. 3837/1 v kat. úz. Jazero. Jedná sa o drevinu druhu Vŕba s obvodom kmeňa 232 cm, ktorý rastie na pozemku  vo vlastníctve Mesta Košice. Dôvodom výrubu vyššie uvedenej dreviny je výstavba parkovacích miest.

 

Žiadosť doručená dňa: 26.01.2015

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.