Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/006938

22.01.2015

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub dreviny rastúcej na parcele vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Dargovských hrdinov, katastrálne územie Furča.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks drevín druhu Salix caprea /vŕba rakyta, rastúcich na pozemku parc. č. 1604/89 na ul. Jaltská č. 27, 29 až 31 v Košiciach. Dôvodom výrubu drevín je nevhodná výsadba týchto drevín v blízkosti obytných bytových domov resp. balkónov obytných domov a chodníkov nakoľko dochádza k ich znečisťovaniu a padajúce konáre ohrozujú okoloidúcich chodcov.

Žiadosť doručená dňa: 12.01.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.