hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/006768

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

OU-KE-OSZP1-2015/006768

Ing. Brdárska / 055-6001 252

20.01.2015

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 56 ods. 2 zákona o OPaK na výskum motýľov (Lepidoptera) a o udelenie výnimiek z podmienok územnej ochrany v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a), § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska na území s 2. a 3. stupňom ochrany v zmysle zákona o OPaK, § 14 ods. 1 písm. c), § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c), § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce na území s 3., 4. a 5. stupňom ochrany a podľa § 16 ods. 1 písm. g) t. j. chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha na území s 5. stupňom ochrany, zákona o OPaK v súvislosti s realizáciou výskumu motýľov (Lepidoptera) na území Národného parku Slovenský raj.

Žiadateľ: Ján Ošusť, Huta 82, 053 23 Rudňany

Predmet žiadosti: Žiadateľ plánuje pokračovať vo výskume fauny motýľov (Lepidoptera) na území Národného parku Slovenský raj ako nadviazanie na predchádzajúci výskum. Výskum bude vykonávaný klasickými entomologickými metódami, odchytávať a usmrcovať sa budú len nechránené a determinačne náročné druhy v množstve potrebnom pre identifikáciu (preparáty genitálnych orgánov).

Žiadosť doručená dňa: 19.01.2015

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (monika.brdarska@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci oddelenia