hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/004421

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcelách vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Staré Mesto, katastrálne územie Hušťáky.

Žiadateľ: Vlastníci bytov bytového domu Magurská 1 a 3, Košice, v zastúpení SBD 1 Košice, Vojenská 14, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu breza rastúcej na pozemku parc. č. 3801/15 na ul. Magurská č. 1 a 3, 1 ks dreviny druhu smrek rastúcej na pozemku parc. č. 3801/15 na ul. Magurská č. 1 a 3. 

Dôvodom výrubu drevín je ich nevhodná výsadba bezprostredne pri bytových domoch ako aj možnosť spôsobenia škôd na majetku vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.

Žiadosť doručená dňa: 11.12.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.