Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/004418

07.01.2015

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcelách vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Staré Mesto, katastrálne územie Hušťáky.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks dreviny druhu Borovica lesná/Pinus sylvestris (obvod 1 - 88 cm, 2 – 81 cm) rastúcich na pozemku parc. č. 3805/24 na ul. Muránska č. 1. Dôvodom výrubu drevín je ich nevhodná výsadba bezprostredne pri bytových domoch ako aj možnosť spôsobenia škôd na majetku vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.

Žiadosť doručená dňa: 15.12.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.