hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/004415

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcelách vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Staré Mesto, katastrálne územie Hušťáky.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 9 ks drevín druhu Negundo aceroides/Javorovec jaseňovitý rastúcich na pozemku parc. č. 3812/132 na ul. Vojenská v Košiciach (obvod 1 – 150 cm, 2 – 83 cm, 3 – 177 cm, 4 – 144 cm, 5 – 77 cm, 6 – 63 cm, 7 – 98 cm, 8 – 84 cm, 9 – 115 cm). Dôvodom výrubu drevín je ich nevhodná výsadba bezprostredne pri nehnuteľnostiach súkromného vlastníctva (garážach), nakoľko ich rast spôsobuje škody na majetku.

Žiadosť doručená dňa: 09.12.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.