hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/049797

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcelách vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Nad jazerom, Medzi mostami.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 5 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 319/1, Medzi mostami, MČ Košice – Nad jazerom. Jedná sa o dreviny druhu Betula pendula. Dôvodom výrubu drevín je skutočnosť, že sa jedná o staré vzrástle jedince s typickým habitusom, ktoré svojím vzrastom spôsobujú zatienenie okolitých obytných domov a ohrozujú bezpečnosť okolia. Bezprostredne ohrozujú zdravie a majetok osôb.

Žiadosť doručená dňa: 04.12.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.