Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/046663

19.11.2014

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub dreviny rastúcej na ul. Rosná.

 

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku parc. č. 3014/11 v kat. úz. Južné mesto . Jedná sa o drevinu druhu  Populus nigra s obvodom kmeňa 329 cm ktorý rastie na pozemkoch  vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice – Juh. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že drevina rastie v blízkosti budovy a v prípade silného vetra hrozí poškodenie objektu a ujma na zdraví občanov padajúcimi konármi.

 

Žiadosť doručená dňa: 13.11.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.