hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/046648

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich v Mestskom parku

 

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 4 ks drevín rastúcich v Mestskom parku, na pozemku parc. č. 2060/12, 2056/18, 2056/26, 2060/17 v kat. úz. Stredné mesto. Jedná sa o dreviny druhu Javor horský s obvodom kmeňa 260 cm, Javor mliečny s obvodom kmeňa 182 cm, Platan javorolistý s obvodom kmeňa 330 cm a Breza previsnutá s obvodom kmeňa 143 cm, ktoré rastú na pozemku  vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice – Staré mesto. Dôvodom výrubu vyššie uvedených drevín je nevyhovujúci zdravotný stav a znížená prevádzková bezpečnosť. Stromy sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti chodníkov a parkových lavíc a predstavujú potencionálne nebezpečenstvo pre návštevníkov parku.

 

Žiadosť doručená dňa: 13.11.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.