hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/045633

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

OU-KE-OSZP1-2014/045633

Ing. Brdárska / 055-6001 252

10.11.2014

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje vykonať prieskumný vrt pre tepelné čerpadlo za účelom vykurovania subjektu v Národnej prírodnej rezervácii (ďalej len „NPR“) Stratená, na parc. č. KN C 7836/4 v k.ú. Stratená.

Žiadateľ: Ladislav Kovács, Mgr. Ema Kovácsová, Farského 16, 851 01 Bratislava

Predmet žiadosti: Ide o udelenie výnimky z podmienok územnej ochrany v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods. 1 písm. i) zákona o OPaK na vykonávanie geologických prác. V súlade s územným plánom obce na pozemku č. 7836/4 v k. ú. Stratená, časť Dobšinská ľadová jaskyňa, je povolená výstavba penziónu a hotela vyššieho štandardu. Parametre vrtu: hĺbka do 100 m, priemer vrtu – max. DN 200 mm, technológia – suché vŕtanie, nakladanie s odpadom – odpad bude vrátený naspäť do zeme.

Žiadosť doručená dňa: 07.11. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (monika.brdarska@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci oddelenia