hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/026685

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

OU-KE-OSZP1-2014/026685

Ing. Kučmášová / 055-6001 252

09.07.2014

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas: Žiadateľ plánuje spracovať kalamitu v Národnej prírodnej rezervácii (ďalej len „NPR“) Humenec.

Žiadateľ: Mestské lesy Košice, a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Ide o udelenie súhlasu na spracovanie kalamity dreviny Buk lesný a Hrab obyčajný v NPR Humenec, na porastoch č. 58 b, 59, 60b v celkovom množstve 116 m3, ku ktorej došlo v máji 2014 vplyvom silného nárazového vetra.

Žiadosť doručená dňa: 09.07. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (kucmasova.monika@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci oddelenia