Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/016353

02.04.2015

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Rekonštrukcia lesnej cesty Lieskovec - Nemcová

Žiadateľ: Mestské lesy Košice, a. s., Južná trieda 11, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu rekonštrukcie lesnej cesty LIESKOVEC – NEMCOVÁ, k. ú. Košická Belá, v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dôvodom rekonštrukcie cesty je jej súčasný nevyhovujúci stav a poškodenie z titulu nedostatočného odvodnenia telesa cesty povrchovou vodou. Plánovaná rekonštrukcia lesnej cesty zabezpečí v prípade vzniku požiaru bezproblémové sprístupnenie danej oblasti pre protipožiarnu techniku.

Žiadosť doručená dňa: 01.04.2015

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (monika.brdarska@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci oddelenia