hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/013568

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

OU-KE-OSZP1-KE/2014/013568

Bc. Róthová

03.04.2014

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje vyznačenie náučného chodníka k priepasti Malá Žomboj

Žiadateľ: ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Predmet žiadosti: Ide o povolenie orgánu ochrany prírody na vyznačenie prístupového chodníka podľa § 14 ods. 2 písm. a) a na umiestnenie informačnej tabule podľa §14 ods. 2 písm. b). Žiadosť je odôvodnená tým, že nad predmetnou priepasťou bola vybudovaná vyhliadková plošina. Vyznačením krátkej odbočky z existujúcej turistickej trasy chcú obohatiť atraktivitu daného územia.

Žiadosť doručená dňa: 31.03.2014

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (rothova.lucia@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci oddelenia