Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/00077

14.01.2014

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov, ustanovených v zákone o OPaK za účelom organizovania verejného športového podujatia – Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v orientačnom behu v lokalite Geravy - 3. stupeň ochrany a v NPR Dreveník a PR Ostrá hora, 4. a 5. stupeň ochrany

 

Žiadateľ: TJ Čingov, J. Palárika 16, Spišská Nová Ves, zastúpenej predsedom, Ing. Pavlom Šoltésom

 

Žiadosť doručená dňa: 9.1.2014

 

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do piatich dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.