hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/OU-KE-OSZP1-2013/00066

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia do konca roka 2014 vo veci povolenia výnimiek zo zákazov a udelenia súhlasov ustanovených v zákone o OPaK na území OP PR Vinianska stráň s 3. stupňom územnej ochrany v zmysle zákona o OPaK.

Žiadateľ: Ing. Milan Jurčišin, 072 31 Vinné č. 388
Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty a miestnej komunikácie, §14 ods. 1 písm. c) na pohyb mimo chodníka a udelenie súhlasov podľa : § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. b), i), l) na likvidáciu existujúcich trvalo trávnych porastov, vyznačenie chodníka a umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, § 14 ods. 2 písm. b), c), na umiestnenie informačnej tabule a aplikáciu chemických látok, § 47 ods. 3 na výrub drevín v súvislosti so sanáciou archeologického kostola v lokalite Senderov.

Žiadosť doručená dňa: 07.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.kuzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.