Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/798

25.02.2013

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

2013/798

Ing.Hlubeňová / 055-6001 252

25.02.2013

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK a udelenia súhlasu na území PR Slanský hradný vrch.

Žiadateľ: Obec Slanec, zastúpená starostom, Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce, v § 15 ods. 1 písm. a) v znení 13 ods. 1 písm.a) na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, v § 15 ods. 1 písm. e) na rúbanie drevín a udelenie súhlasu podľa § 15 ods.2 písm. c) na umiestnenie stavby zákona o OPaK na území prírodnej rezervácie Slanský hradný vrch (4. stupeň ochrany) a jej ochranného pásma (3. stupeň ochrany) za účelom umiestnenia dočasnej lanovej dráhy pre transport materiálu pri realizácii obnovy Slanského hradu .

Žiadosť doručená dňa: 19.02.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.kuzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci odboru