hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1701

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o súhlas na cyklistický prechod: Grajnár – Hýľ – Geravy – Glacská cesta –  Podlesok na území NP Slovenský raj s 3. stupňom ochrany, resp. na území jeho ochranného pásma s 2. stupňom ochrany.

 

Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves, zastupujúce sekciu cykloturistiky Klubu slovenských turistov „Prielom“ Spišská Nová Ves.

Predmet žiadosti: súhlas v zmysle ust. § 14 ods. 1 písm. b) v znení § 13 ods. 1 písm. b) a § 13 ods. 1 písm. b) a k) zákona o OPaK na prechod s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce a na organizovanie verejných športových podujatí.


Žiadosť doručená dňa: 04.06.2013

           V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.