Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1668

06.06.2013

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o povolenie výnimky na území PR Ortov.

Žiadateľ: MO SRZ Veľké Kapušany, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany
Predmet žiadosti: Povolenie výnimky v zmysle §14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) na vjazd a státie s motorovým vozidlom do územia ochranného pásma PR Ortov, v ktorom platí 3. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadosť doručená dňa: 03.06.2013
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (micenko.miroslav@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.