Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1408

09.05.2013

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o udelenie výnimiek a súhlasu v súvislosti s taktickým cvičením Hasičského a záchranného zboru v Košiciach na území Prírodnej pamiatky Trojramenná priepasť ana území Národného parku Slovenský kras.

Žiadateľ: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach

Žiadosť doručená dňa: 07. 05.2013.

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.