hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1275

 

„Deň slovenských hôr" v priestoroch zrúcanín Kartuziánskeho kláštora na území NP Slovenský raj - oboznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadateľ: Obce Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce, zastupovaná Michalom Urbanom, starostom obce

Predmet žiadosti: udelenie výnimky zo zákazu ust. § 14 ods. l písm. a) v znení § 13 ods. l písm. a) a § 14 ods. l písm. c) a e) zákona o OPaK na organizovanie tradičného verejnosti prístupného spoločenského podujatia „Deň slovenských hôr" v priestoroch zrúcanín Kartuziánskeho kláštora na území NP Slovenský raj, ktorý je zároveň územím európskeho významu SKUEV 0112 Slovenský raj 0112 na pohyb sa mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzanie a státie s motorovými vozidlami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce. Žadateľ požaduje vydanie výnimky na 5 rokov.

Žiadosť doručená dňa: 16.4.2013.

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou basistova.zlatica@ke.ouzp.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.