Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1248

16.04.2013

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť zo dňa 11.4.2013 o predĺženie súhlasu na sprístupnenie Krásnohorskej jaskyne pre RNDr. Jaroslava Stankoviča.

 

Žiadateľ: RNDr. Jaroslava Stankoviča, Edelényska 10, 048 01 Rožňava

 

Predmet žiadosti: udelenie súhlasu v zmysle § 24 ods. 5 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na sprístupnenie NPP Krásnohorská jaskyňa, nachádzajúcej sa na území Národného parku Slovenský kras v JRPL č. 385 na LHC Brzotín (č. parcely 697/1), kde platí 3. stupeň ochrany.

 

Žiadosť doručená: 11.4.2013

 

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.