hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1138

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území PR Slanský hradný vrch.

Žiadateľ: Obec Slanec, zastúpená starostom, Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce, v § 15 ods. 1 písm. e) na rozorávanie existujúcich trávnych porastov na území prírodnej rezervácie Slanský hradný vrch (4. stupeň ochrany) pri realizácii archeologického výskumu v súvislosti s obnovou Slanského hradu. Za výskum bude zodpovedný Mgr.Mario Comisso, Archaeoservices s.r.o., Šulekova 2 811 06 Bratislava.

Žiadosť doručená dňa: 03.04.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.kuzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci odboru