hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1137-1

 

· ·

Podľa rozdeľovníka

· ·

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

2013/1137

Ing. Steinerová /055-6001 180

03.04.2013

VEC
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:
Žiadosť o vydanie súhlasov a povolenie výnimiek v súvislosti s rekonštrukciou mostu č. 034 na ceste I/67 cez tok Hnilec nachádzajúci sa sa pred tunelom Stratená, ktorý je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Názov stavby je „I/67-034 Stratená most“.
Žiadateľ: Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice.
Predmet žiadosti: A) pre územie s 3. st. ochrany v zmysle zákona o OPaK:
-vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. l),
-vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. b),
- povolenie výnimky podľa § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a),
- povolenie výnimky podľa § 14 ods. 1 písm. c).
B) pre územie s 5. st. ochrany v zmysle zákona o OPaK:
- povolenie výnimky podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a),
- povolenie výnimky podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c),
- povolenie výnimky podľa §16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods. 1 písm. c), e),
- povolenie výnimky podľa §16 ods. 1 písm. f), h).
C) súhlas na zásah do biotopu európskeho a národného významu v zmysle § 6 zákona o OPaK.
Žiadosť doručená dňa: 27.03.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame do 7 dní od prevzatia upovedomenia zaslať oznámenie o účasti resp. neúčasti v konaní písomne (resp. elektronicky na adresu a následne písomne poštou).Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci odboru