hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1020

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu ustanoveného v zákone o OPaK a udelenia súhlasu na území Územia európskeho významu SKUEV0291 Svätojánsky potok.
Žiadateľ: HPKengineering a.s., Nemcovej 30, 042 18 Košice – pre investora Východoslovenská distribučná a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice
Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazu ustanovených v § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce a udelenie súhlasu v zmysle § 6 na zásah do biotopov národného a európskeho významu na území ÚEV SKUEV0291 Svätojánsky potok s 2. stupňom územnej ochrany za účelom realizácie projektového zámeru „Rekonštrukcia elektrického vedenia pri stavbe: Spišské Vlachy, Zahura – zahustenie TS č. 2 a č. 3.“
Tunajší úrad vydal k danej činnosti rozhodnutie č.2012/704 zo dňa 14.11.2012 pre HPK engineering Košice. Žiadateľ požiadal o nové rozhodnutie pre investora. Vydaním nového rozhodnutia sa rozhodnutie č.2012/704 zo dňa 14.11.2012 zruší.

Žiadosť doručená dňa: 18.03.2013
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.kuzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci odboru