hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2012/2541

 

Na základe Vašej žiadosti Vás v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle zákona o OPaK na území OP NP Slov. raj, konkrétne v lokalite Novoveská Huta.

Žiadateľ: Mesto Spišská Nopvá Ves, Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm.g) a l) zákona o OPaK na umiestnenie informačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce a budovanie a vyznačovanie náučného chodníka na území OP Národný park Slovenský raj

Žiadosť doručená dňa: 18.9.2013

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do siedmych dní od doručenia upovedomenia o tomto správnom konaní.

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou basistova.zlatica@ke.kuzp.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.