Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012/03126

12.12.2012

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :
Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle ustanovení zákona o OPaK

Žiadateľ : DEBRIS Trade, s.r.o., Jantárova 30, 040 11 Košice

Predmet žiadosti : udelenie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona o OPaK na pozemkoch parc.č. 133/5, 133/6, 133/7 v k.ú. Krásna.

Žiadosť doručená dňa : 05.12.2012

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.