Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2019/014933

05.11.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks borovice rastúcej na parcele KN-C č. 2143, 1 ks smreka rastúceho na parcele KN-C č. 610, 1 ks duba rastúceho na parcele KN-C č. 604 v k. ú. Medzev z dôvodu ohrozovania rodinných domov, 1 ks duba a 2 ks topoľov osikových rastúcich na parcele KN-C č. 2780/1 v k. ú. Medzev z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín, rastu na svahu a ohrozovania bezpečnosti osôb, prípadne spôsobenia škody na majetku.

Žiadosť doručená dňa: 04. 11. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.