Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2019/014927

06.11.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Perín-Chym, Perín 180, 044 74 Perín-Chym

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 8 ks drevín (druh orech, agát, smrek) na p. č. KN-C 131/1, 1852/1, 3855/1, 3885 v k. ú. Perín, 2 ks drevín druh smrek na p. č. KN-C 822/1 (KN-E 822/1) v k. ú. Chym, 1 ks dreviny na p. č. KN-C 705/1 v k. ú. Vyšný Lánec. Dôvodom výrubu je, že stromy sú v zlom zdravotnom stave, poškodzujú chodníky a sú nežiaduce na terajších miestach.

Žiadosť doručená dňa: 04. 11. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou forma na Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.