Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2019/013716

07.10.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Valaliky, zastúpená starostom, Poľná 8, 044 13 Valaliky

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks drevín (2 ks čerešní, 1 ks jaseň) rastúcich na p. č. KN-C 5/1 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Valaliky. Dôvodom výrubu je, že sa jedná o vysychajúce až vyschnuté dreviny.

Žiadosť doručená dňa: 04. 10. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou forma na Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.