domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP 2014/04215

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Mestský úrad, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks ihličnatých drevín na parc. č. KN – C 1020/2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Moldava nad Bodvou. A na parc. č. KN – C 1202 zastavané plochy a nádvoria sa jedná o výrub 1 ks ihličnatej dreviny. Dôvodom výrubu drevín je skutočnosť, že predmetné dreviny rastú v tesnej blízkosti bytového domu, ktorý sa bude zatepľovať.

Žiadosť doručená dňa: 05. 03. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.