domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP/2014/03579

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Mokrance, 045 01 Mokrance 38

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks topoľa a 2 ks líp rastúcich na parcelách KN-C č. 329/4 a 935 v k. ú. Mokrance z dôvodu alergických reakcií a poškodzovania hrobov a 1 ks smrekovca a 2 ks listnatých drevín rastúcich na parcele KN-E č. 1175/2 v k. ú. Mokrance z dôvodu výstavby chodníkov a ohrozovania rodinného domu.

Žiadosť doručená dňa: 13. 02. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.