domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP /2014/03448

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Kysak, 044 81 Kysak

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks smrekov, 4 ks borovíc a 3 ks tují rastúcich na parcelách KN-C č. 520, 12/4 v k.ú. Kysak z dôvodu vrastania do elektrického vedenia a 6 ks smrekov rastúcich na parcelách KN-C č, 355/1, 352, 386, 559/1 v k. ú. Kysak z dôvodu ohrozovania budov a hrobov.

Žiadosť doručená dňa: 10. 02. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.