domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP/2014/02690

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Bohdanovce, 044 16 Bohdanovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 73 ks ovocných drevín rastúcich v areáli ZŠ, 2 ks borovíc, 2 ks smrekov a 2 ks sliviek rastúcich v areáli MŠ, 4 ks tují a krovie rastúce na cintorínoch, 4 ks ihličnanov rastúcich v areáli drobnej prevádzkarne v k. ú. Bohdanovce. Výrub je požadovaný z dôvodu zlého zdravotného stavu, ohrozovania bezpečnosti osôb a budov.

Žiadosť doručená dňa: 20. 01. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.