domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2013/00634

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Bohdanovce, 044 16 Bohdanovce 142

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub celkom 1 ks orecha, 1 ks hrušky, 2 ks čerešní, 15 ks sliviek, 8 ks jabloní, 6 ks briez, 1 ks topoľa osikového a 2 ks vŕb rastúcich na parcelách KN-C č. 355, 356, 467/1, 357/1 v k.ú. Bohdanovce. Výrub drevín je požadovaný z nasledujúcich dôvodov:
- zlý zdravotný stav ovocných drevín v školskej záhrade a výstavba ihriska,
- rozšírenie spevnených plôch v centre obce a pri cintoríne.

Žiadosť doručená dňa: 08.03.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.