Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-GL-OSZP-2019/000728

11.09.2019

  OKRESNÝ   ÚRAD GELNICA

odbor starostlivosti o životné prostredia

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                   Naše číslo                                Vybavuje/linka                          Gelnica
                     9.9.2019                OÚ-GL-OSZP- 2019/000728   RNDr. Demková /0961745711 10.9.2019

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Navrhovateľ:
ŠOP SR S-NP Slovenský raj, Štefánikovo nám. 9, Spišská Nová Ves

 

Vec:
Návrh na vydanie rozhodnutia o uložení opatrení na zabezpečenie ochrany biotopu tetrova hlucháňa

(Tetrao urogalus) v lokalite „Trojanov les“ v k. ú. Smolník.

 

Územné vymedzenie predmetu žiadosti:
Pozemok parc. č. C-KN č. 1883/1 (lesný pozemok) k. ú. Smolník v rozsahu JPRL 438

Návrh na vydanie rozhodnutia o uložení opatrení na zabezpečenie ochrany biotopu tetrova hlucháňa

(Tetrao urogalus) v lokalite „Trojanov les“ bol doručený dňa 9.9.2019

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia

potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom

v uvedenom správnom konaní.

 

                                                                                                                 Ing. Milan Turzák

                                                                                                                    vedúci odboru