Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-GL-OSZP-2019/000600

09.07.2019

  OKRESNÝ   ÚRAD   GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa                  Naše číslo                                    Vybavuje/linka                           Gelnica
                     8.7.2019               OÚ-GL-OSZP- 2019/00600         RNDr. Demková /0961745711   8.7.2019

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších

predpisov.

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších

predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na zásah do biotopu
Žiadateľ: BK-Tel s.r.o., Urbánkova 70, 040 01 Košice 1

Predmet žiadosti:

Žiadosť o súhlas na zásah do biotopu európskeho významu LK 1 Nížinné a podhorské kosné lúky

podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších

predpisov v k. ú. Mníšek nad Hnilcom. Zásah do biotopu európskeho významu sa predpokladá

v súvislosti s výstavbou : „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej

komunikačnej siete – 71618/GLMNH Mníšek nad Hnilcom“ na pozemku parc. č. C-KN 3062

v k. ú. Mníšek nad Hnilcom.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 8.7.2019

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť

písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom

správnom konaní.

 

 

 

                                                                                                   Ing. Milan Turzák
                                                                                                     vedúci odboru