hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

1. zasadnutie 4.4.2022

Energeticky nezávislé Slovensko 

 

Záznam z konferencie na Facebooku

Vojenský konflikt na Ukrajine, len pár kilometrov od našich hraníc, nám odkryl mnohé problémy, pred ktorými sme si zatvárali oči. Ministerstvo životného prostredia SR otvára diskusiu o alternatívach, ktoré sú šetrné k prírode a zároveň znížia energetickú závislosť Slovenska. Na konferencii vystúpia odborníci z oblasti udržateľných a alternatívnych zdrojov energie. Stála konferencia „Slovensko na ceste k energetickej nezávislosti“ je rozdelená do troch tematických blokov.

  1. Môže byť Slovensko energeticky nezávislé?
  2. Vyčerpali sme obnoviteľné zdroje energie?
  3. Dokedy jadrová energetika?

 

Konferencia bude streamovaná online na: https://fb.me/e/2rn6tlW3x

 


Predstavujeme vám spíkrov konferencie

Téma: Môže byť Slovensko energeticky nezávislé?

Sem vložte text

Téma: Vyčerpali sme obnoviteľné zdroje energie?

Téma: Dokedy jadrová energetika?


 

Viac o spíkroch konferencie

Ivan Mikloš

Ivan Mikloš

Bol podpredsedom vlády a ministrom financií Slovenskej republiky v rokoch 2002-2006 a 2010-2012. V prvej vláde Mikuláša Dzurindu, počas rokov 1998-2002, zastával post podpredsedu vlády pre ekonomiku. V roku 1991 sa stal ministrom privatizácie (1991-1992). Následne v roku 1992 spoluzaložil a do roku 1998 viedol ekonomický think tank MESA10. V období rokov 2006-2010 a 2012-2016 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. V roku 2014 bol opätovne zvolený do funkcie prezidenta think tanku MESA10 a stal sa členom zboru medzinárodných poradcov Národnej reformnej rady Ukrajiny a platformy VoxUkraine. Počas rokov 2015-2016 zastával pozíciu hlavného poradcu ukrajinskej ministerky financií a bol zároveň poradcom ukrajinského ministra hospodárstva. Od apríla 2016 do augusta 2019 pôsobil vo funkcii hlavného ekonomického poradcu ukrajinského premiéra. Po zmene vlády bol od novembra 2019 do marca 2020 vo funkcii ekonomického poradcu novozvoleného ukrajinského premiéra. V rokoch 2016-2020 viedol strategickú skupinu na podporu reforiem na Ukrajine (SAGSUR). Je tiež spoluzakladateľom ukrajinského ekonomického think tanku Centre for Economic Strategy.

 

Prof. Iveta RadičováProf. Iveta Radičová

Sociologist, Former Prime Minister of SR. Iveta Radicová is professor of sociology at Bratislava International School of Liberal Arts and Dean of Media Faculty Paneuropean University in Bratislava. Prior to the positions as Slovakia’s Prime Minister and Minister of Defence, she was a member of the Slovak National Parliament and served as Minister of Labor, Social Affairs, and Family. In 1992, she founded the non-profit Social Policy Analysis Centre, which she led until being appointed director of the Institute of Sociology of the Slovak Academy of Science in 2005. She received professor in sociology from Comenius University in Bratislava.

 

Vladimír ŠuchaVladimír Šucha

Od roku 2022 je vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V roku 2021 bol vyslaný EK do UNESCO v Paríži a predtým, od roku 2012, riadil vedecký a poznatkový servis Európskej komisie - Spoločné výskumné centrum. V rokoch 2006-2012 pôsobil ako riaditeľ na generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru EK. Pred príchodom do Európskej komisie bol na viacerých pracovných pozíciách spojených s európskymi a medzinárodnými politikami. V rokoch 2005-2006 zakladal Agentúru na podporu výskumu a vývoja v Bratislave. V rokoch 2000-2004 bol členom slovenského tímu, ktorý v Bruseli vyjednával vstup Slovenska do EÚ. Paralelne sa venoval vedeckej a pedagogickej práci na Slovensku a viacerých miestach vo svete. Publikoval viac ako 100 vedeckých prác.

 

Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. 

Vysokoškolské vzdelanie na Stavebnej fakulte SVŠT (teraz STU) v Bratislave ukončila v roku 1971, obhajoba CSc. (PhD.) v roku 1981, v roku 2004 bola menovaná za vysokoškolskú profesorku. Je autorizovaným inžinierom, odborne spôsobilou osobou na energetickú certifikáciu budov a znalcom. Od skončenia vysokej školy pracovala vo výskume so zameraním na tepelnú ochranu, zatepľovanie (najmä ETICS), obnovu budov a energetickú hospodárnosť budov a energetickú certifikáciu v rámci projektov na národnej úrovni a medzinárodnej úrovni, v rámci ktorých sa realizovali aj pilotné a demonštračné projekty potvrdzujúce výsledky z teoretických riešení. Je autorkou veľkého počtu odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, rovnako prednášok na konferenciách, vedúcou autorkou 5 knižných publikácií, podkladov pre právne predpisy a viacerých národných technických noriem. Je predsedníčkou TK 58 Tepelná ochrana budov, predsedníčkou OZ Združenie pre zatepľovanie budov, viceprezidentkou EAE, predsedníčkou Rady pre technickú normalizáciu. Od roku 2008 je riaditeľkou Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o.

 

Ing. Adela Mršková

Ing. Adela Mršková

Je absolventkou Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 1996 začala pracovať vo VUJE, a.s., kde sa profesne venovala témam havarijného plánovania, modelovaniu následkov havárií jadrových elektrární, neskôr bezpečnosti ukladania rádioaktívnych odpadov. S krátkou prestávkou počas pôsobenia v Spojenom výskumnom centre Európskej komisie v Ispre (Taliansko) sa tejto téme a súvisiacim socio-ekonomickým otázkam venuje aj v súčasnosti. V rokoch 2014-2018 sa podieľala na riešení projektu hlbinného úložiska na Slovensku, od roku 2011 je zapojená v rôznych medzinárodných výskumných projektov EC v problematike hlbinného ukladania rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva.

 

RNDr. Igor Slaninka, PhD.RNDr. Igor Slaninka, PhD.

Je geológom, dlhoročným pracovníkom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v Bratislave, rezortnej organizácie MŽP SR. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Vo svojom profesijnom živote rieši, v rámci geologického výskumu a prieskumu Slovenska, najmä geochemické, hydrogeologické a environmentálne otázky. Aktuálne zastáva pozíciu generálneho riaditeľa ŠGÚDŠ.

 

Juraj ZamkovskýJuraj Zamkovský

Po páde bývalého režimu viedol programy na podporu kapacít občianskych organizácií, pomoc komunitám ohrozeným komerčnými záujmami a odhaľovanie korupcie pri správe fondov EÚ. Od roku 2005 koordinoval prípravu podmienok pre rast energetickej autonómie regiónov ako nutného predpokladu ich ekonomickej stability. Po prijatí zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov spolupracoval na tvorbe programov rozvoja udržateľnej regionálnej energetiky a zelenej infraštruktúry. V súčasnosti vedie združenie Priatelia Zeme-CEPA a sústreďuje na vytvorenie odborných kapacít pre plánovanie a koordináciu dekarbonizácie regiónov Slovenska. 

 

Karel HirmanKarel Hirman

Vyštudoval ťažbu ropy a plynu. Pôsobil vo viacerých manažérskych funkciách v energetických spoločnostiach a riadil projekt energetickej efektívnosti Prešovského samosprávneho kraja financovaný z prostriedkov Európskej investičnej banky (ELENA). Bol externým poradcom pre energetickú bezpečnosť ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a premiérky Ivety Radičovej. V rokoch 2016-2019 bol členom teamu poradcov vlády ukrajinského premiéra Volodomyra Hrojsmana, ktorý viedol Ivan Mikloš. Je autorom alebo spoluautorom viacerých publikácií o energetickej bezpečnosti vydaných na Slovensku a Česku a pravidelne od druhej polovice 90.rokov na túto tému publikuje hlavne v slovenských, českých a aj ukrajinských médiách. Je členom správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Podniká v energetike, komoditách a médiách.

 

RNDr. Karol Galek, MSc.RNDr. Karol Galek, MSc.

Je od 21. marca 2020 štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR. Jeho hlavným zameraním sú témy energetického sektora, podporné programy a oblasť chemických látok. Pred vymenovaním za štátneho tajomníka bol poslancom Národnej rady SR (od roku 2016), členom hospodárskeho výboru a predsedom Komisie pre technologický rozvoj a inovácie. Je teamleaderom pre oblasť energetiky za stranu SaS (Sloboda a Solidarita). V roku 2004 získal magisterský titul v odbore hydrogeológia a inžinierska geológia a v roku 2008 získal titul na Technickej univerzite vo Viedni so špecializáciou na obnoviteľnú energiu v strednej a východnej Európe. Od roku 2004 profesionálne pôsobí v energetike. Začínal ako projektový manažér pre geotermálne systémy na Slovensku. V roku 2008 absolvoval stáž ako vývojový analytik pre solárne, veterné a geotermálne elektrárne v USA. Po návrate na Slovensko založil vlastnú firmu s malými a strednými fotovoltaickými projektmi. Okrem iných aktivít sa angažoval ako koordinátor do viacerých projektov cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom a v otázkach súvisiacich k výrobe energie a úsporám.

 

Mgr. Michal Daniška, PhD.Mgr. Michal Daniška, PhD.

Jeden z dvoch zástupcov SR v Civil Society Larger Group EURAD. Zakladateľ a riaditeľ OZ Chceme zdravú krajinu, členskej organizácie Nuclear Transparency Watch. Od roku 2019 sa aktívne snaží dosiahnuť zastavenie spaľovania a iných foriem spracovávania zahraničného rádioaktívneho odpadu v Jaslovských Bohuniciach a ukončenie prieskumu a ťažby zemného plynu v okolí obce Žlkovce. V súvislosti s tým sa usiluje o zvýšenie transparentnosti a lepšie informovanie, ako aj právne postavenie verejnosti v oblasti jadrovej energetiky a prieskumu a ťažby nerastov.

 

 

Mgr. Pavol ŠirokýMgr. Pavol Široký

Environmentálny analytik Inštitútu environmentálnej politiky (analytický útvar Ministerstva životného prostredia SR). Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK, odbor Geológia. V minulosti pôsobil vo viacerých environmentálnych organizáciách a think tankoch. Na MŽP SR kde pôsobí od roku 2016 mal okrem iného na starosti prípravu a koordináciu Envirostratégie 2030. V rámci IEP sa venuje analýzam, hodnoteniu efektívnosti opatrení alebo tvorbe politík predovšetkým v oblasti klimatickej zmeny, geológie, odpadov, zmeny klímy a environmentálnym vplyvom energetiky.