Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informačné podujatie tzv. matchmaking event pre mestá

11.11.2019

Dňa 29. októbra 2019 sa v Oslo konalo informačné podujatie tzv. matchmaking event pre slovenské mestá nad 15 000 obyvateľov a mestá z prispievateľských štátov (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko). Podujatie organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (skrátený názov „program SK-Climate“) financovaného z Finančných mechanizmov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva v programovom období 2014-2021 v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú  Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA). 

Cieľom podujatia bolo predstaviť mestám možnosti spolupráce pre realizáciu spoločných projektov v rámci plánovaných výziev programu SK-Climate zameraných na podporu akčných plánov a opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy realizovaných miestnymi orgánmi v mestských oblastiach (ukazovateľ výstupu 1: Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu klímy v cieľových územiach a ukazovateľ výsledku 1.1: Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy realizované miestnymi orgánmi v mestských územiach). 

Registrácia na podujatie bola pre oprávnené slovenské mestá otvorená od 3. októbra do 9. októbra 2019. Po úspešnej registrácii sa na podujatí zúčastnilo šestnásť slovenských miest. Z prispievateľských štátov (konkrétne z Nórska) bolo prítomných desať miest. Všetky zúčastnené mestá predstavili aktivity a opatrenia v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy. Tina Sølvberg z Úradu pre finančný mechanizmus predstavila Granty EHP a Nórska. Bjørn Aulie z Nórskeho riaditeľstva pre vodné zdroje a energetiku ako hlavného spoluorganizátora podujatia predstavil pôsobnosť organizácie NVE a jej zapojenie do viacerých klimaticky a energeticky orientovaných programov v Európe financovaných z Grantov EHP a Nórska. Správca programu predstavil zameranie programu SK-Climate a bližšie informoval o cieľoch programu v rámci výsledkových a výstupových ukazovateľov. V závere podujatia boli všetci účastníci oboznámení s aktivitami mesta Oslo spojenými so získaním titulu Európske hlavné zelené mesto 2019.

Cieľ podujatia bol splnený. Organizátori uvítali vysokú a profesionálnu účasť zo strany zúčastnených miest a veria, že podujatie prispelo k položeniu základov pre ich budúcu bilaterálnu spoluprácu. 

Prezentácie z podujatia, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie sú zverejnené TU.